w m logo
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie została powołana do działania 7 stycznia 1946 roku decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego jako Centralna Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie.

 

Działamy w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 19.06.2019 r. z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019.1481 t.j. z dnia 08.08.2019 r. z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2019. 2215 t.j. z dnia 15.11.2019 r. z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85, poz.539),
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013, poz. 369) oraz w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 825),
 6. Statut Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie obowiązujący od 18 grudnia 2014 r.

 

W/w akty prawne stanowią, że biblioteki pedagogiczne:

 1. są elementem ogólnopolskiego systemu oświaty,
 2. służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

 

Zespół pracowników merytorycznych biblioteki to nauczyciele bibliotekarze posiadający wyższe kwalifikacje bibliotekarskie oraz przygotowanie pedagogiczne. Pragmatykę zawodu reguluje Karta Nauczyciela.

Zadania, które realizujemy to:

 1. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów obejmujących w szczególności literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
 3. wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,
 4. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 5. wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia,
 6. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie,
 7. promowanie dorobku zawodowego twórczych nauczycieli województwa  warmińsko-mazurskiego,
 8. organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. prowadzenie analiz i badań księgozbioru, czytelnictwa i działalności informacyjnej,
 11. współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Organem prowadzącym bibliotekę, zapewniającym warunki do jej działania jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad biblioteką jest Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie obejmuje swoim działaniem (udostępnianie zbiorów, wspomaganie szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych) obszar całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Copyright © 2024 W-MBP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Polityka prywatności - RODO